صفحه اصلی

همایش ملی مدیریت و کار آفرینی

شهریور ماه هر سال “همایش ملی مدیریت، کارآفرینی و برندسازی” توسط دبیرخانه دائمی همایش برگزار می گردد.

محورهای علمی:
مدیریت کارآفرینی
مدیریت مالی و سازمان­های اقتصادی
مدیریت صنعتی و اجرایی
مدیریت بازاريابي و ارتباط با مشتريان
مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادی
مدیریت دانش
مدیریت تبلیغات و روابط عمومی
توسعه مدیریت پولی و بانکی

وبسایت: www.mobrand.ir